skip to Main Content
Sluta slå
Våga fråga
Bli fri

Vad är våld i nära relationer?

En nära relation betyder en relation till en person inom den närmaste familjen eller bekantskapskretsen. Det kan vara en maka, make, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig.

Till fysiskt våld hör till exempel om du får en örfil, blir dragen i håret, fasthållen eller sparkad. Dit hör också om du blir slagen med knuten näve, om någon tar stryptag på dig, försöker kväva dig eller kastar dig mot en vägg eller ett golv. Du är också utsatt för våld om du blir skadad av olika vapen eller tillhyggen eller om våldet riktas mot en funktionsnedsättning som du har.

Psykiskt våld kan till exempel handla om att du blir isolerad, förföljd, stalkad eller förlöjligad av någon, att du blir hindrad att göra saker som är viktiga för dig, upplever att du är rädd för våldsutövaren och hans eller hennes reaktioner. Det kan handla om att våldsutövaren bestämmer vad som är rätt eller fel, får dig att känna dig underlägsen, hotar att kidnappa barnen eller skadar husdjur. Du kan bli hindrad från att sova, från att få rätt medicin eller får inte den vård och omsorg som du är i behov av.

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, till exempel om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar dig att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt få dig att känna dig isolerad och därmed försvåra för dig att lämna relationen.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Exempel på ekonomiskt våld är när någon kontrollerar hur du använder pengar, inte tillåter dig att ha egna pengar, gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar dig att medverka till eller utföra ekonomisk brottslighet.

Sexualiserat våld kan till exempel vara påtvingade sexuella handlingar, som att du mot din vilja blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd, fysiskt våld mot könsorgan och våldtäkt. Det är inte ovanligt att en fyisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Du kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våld. Det som mannen efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan kvinnan uppleva som kränkande och som ett övergrepp.

Latent våld är vetskapen om att våld är en möjlighet. Du är ständigt på din vakt, beredd på att något kan hända. Latent våld gör att du och eventuella barn, känner att ni lever på helspänn.

Försummelse eller omsorgssvikt innebär att någon gör vardagen svår för en person som är beroende av omsorg. Det kan handla om en funktionsnedsättning eller om ålder. Försummelse kan exempelvis vara att medvetet ge dig fel medicin eller fel dos, att inte hjälpa dig med hygienen eller med måltiderna eller att du blir lämnad utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att kontrollera din sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Våldet och förtrycket utövas av ett kollektiv, exempelvis hela eller delar av din familj.

Sex mot ersättning. Om du säljer sex mot ersättning riskerar du att utsättas för våld, hot och förtryck från dem som köper sex eller av en närstående som för egen vinning genom hot eller tvång fått dig att sälja sex mot din vilja. Ni kan ha en nära parrelation men det behöver inte vara så.

Våldsdefinition
Back To Top