skip to Main Content
Bli fri
Våga fråga
Sluta slå

Vad är våld nära relationer

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller vetskapen om möjligt våld, så kallat latent våld. Det kan också vara hot riktat mot någon. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld. En nära relation betyder en relation till en person inom den närmaste familjen eller bekantskapskretsen. Det kan vara en maka, make, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig. Du kan också ingå i en hel släkt som utövar hot, förtryck och våld mot en person, i hederns namn.

Till fysiskt våld hör örfilar, att dra någon i håret, hålla fast eller sparka någon. Dit hör också att slå någon med knuten näve, ta stryptag, försöka att kväva någon, att kasta en person mot en vägg eller ett golv. Det kan också handla om att skada någon med olika vapen eller tillhyggen eller att utöva våld mot en person som har en funktionsnedsättning.

Psykiskt våld kan till exempel vara att isolera, förfölja eller stalka någon, förlöjliga en person eller att hindra någon att göra saker som är viktiga för den personen. Om en person upplever att han eller hon är rädd för dina reaktioner innebär det också psykiskt våld. Det kan handla om att du bestämmer vad som är rätt eller fel, får den du utsätter att känna sig underlägsen, att du hotar med att kidnappa barnen eller skadar husdjur. Du kanske hindrar den som utsätts från att sova, från att få rätt medicin eller inte ger den vård och omsorg som hon eller han är i behov av.

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, till exempel om du slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den du utsätter att själv förstöra ägodelar av som betyder mycket. Du kanske kontrollerar ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt få den utsatta att känna sig isolerad. Då blir det även svårare för den våldsutsatta att lämna relationen.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Exempel på ekonomiskt våld är om du kontrollerar hur din närstående använder pengar, inte tillåter honom eller henne att ha egna pengar, gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar personen ifråga att medverka i, eller att själv utföra, ekonomisk brottslighet.

Sexualiserat våld kan till exempel vara påtvingade sexuella handlingar, som att beröra en person mot dennes vilja på ett sätt som har en sexuell innebörd. Det kan även handla om fysiskt våld mot könsorgan och våldtäkt. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Den du kanske tvingar någon att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våld. Det som mannen efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan kvinnan uppleva som kränkande och som ett övergrepp.

Latent våld är vetskapen om att våld är en möjlighet. Den som är utsatt är ständigt på sin vakt, beredd på att något kan hända. Latent våld gör att den våldsutsatta och eventuella barn, känner att de lever på ett minfält.
Försummelse eller omsorgssvikt innebär att någon gör vardagen svår för personer som är beroende av omsorg. Det kan handla om en funktionsnedsättning eller om ålder. Försummelse kan exempelvis vara att du medvetet ge någon fel medicin eller fel dos, att du inte hjälper till med hygien eller måltider eller att du lämnar personen i fråga utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att  kontrollera en kvinnas sexualitet. Du, tillsammans med någon eller flera ur din familj, utövar våld och förtryck för att förhindra att hedern förloras, eller för att återställa den förlorade hedern.

Sex mot ersättning. Personer som säljer sex mot ersättning riskerar att utsättas för våld, hot och förtryck från dem som köper sex eller av dig om du för egen vinning genom hot eller tvång fått en person att sälja sex mot sin vilja.

Våldsdefinition
Back To Top