skip to Main Content
Bli fri
Sluta slå
Våga fråga

Vad är våld i nära relationer

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat men även vetskapen om möjligt våld, så kallat latent våld. Det kan också vara hot riktat mot någon. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld. En nära relation betyder en relation till en person inom den närmaste familjen eller bekantskapskretsen. Det kan vara en maka, make, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig.

Till fysiskt våld hör örfilar, att bli dragen i håret, fasthållen eller sparkad. Dit hör också slag med knuten näve, stryptag, försök till att kväva och att bli kastad mot en vägg eller ett golv. Det kan också handla om att bli skadad av olika vapen eller tillhyggen eller våld som riktas mot en funktionsnedsättning som en person har.

Psykiskt våld kan till exempel vara att bli isolerad, förföljd eller stalkad av någon, förlöjligad, att bli hindrad att göra saker som är viktiga för en och uppleva att man är rädd för våldsutövaren och hans/hennes reaktioner. Det kan handla om att våldsutövaren bestämmer vad som är rätt eller fel, får den våldsutsatte att känna sig underlägsen, hotar att kidnappa barnen eller skadar husdjur. Den som utsätts kan bli hindrad från att sova, från att få rätt medicin eller får inte den vård och omsorg som hon eller han är i behov av.

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, till exempel om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller tvingar den utsatte att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt få den utsatta att känna sig isolerad och därmed försvåra för den våldsutsatta att lämna relationen.

Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Exempel på ekonomiskt våld är när någon kontrollerar hur partnern använder pengar, inte tillåter partnern ha egna pengar, gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar partnern att medverka till eller utföra ekonomisk brottslighet.

Sexualiserat våld kan till exempel vara påtvingade sexuella handlingar, som att den utsatta mot sin vilja blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd, fysiskt våld mot könsorgan och våldtäkt. Det är inte ovanligt att en fyisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Den våldsutsatta kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våld. Det som mannen efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan kvinnan uppleva som kränkande och som ett övergrepp.

Latent våld är vetskapen om att våld är en möjlighet. Den våldsutsatta är ständigt på sin vakt, beredd på att något kan hända. Latent våld gör att den våldsutsatta och eventuella barn, känner att de lever på ett minfält.

Försummelse eller omsorgssvikt innebär att någon gör vardagen svår för personer som är beroende av omsorg. Det kan handla om en funktionsnedsättning eller om ålder. Försummelse kan exempelvis vara att medvetet ge någon fel medicin eller fel dos, att inte hjälpa till med hygien eller måltider eller att lämna personen i fråga utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att  kontrollera en kvinnas sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Våldet och förtrycket utövas av ett kollektiv.

Sex mot ersättning. Personer som säljer sex mot ersättning riskerar att utsättas för våld, hot och förtryck från dem som köper sex eller av en närstående som för egen vinning genom hot eller tvång fått en person att sälja sex mot sin vilja. Personerna kan ha en nära parrelation men det behöver inte vara så.

Våldsdefinition
Back To Top